Vårt viktigste prosjekt

Kirkenesdagene as i samarbeid med Kirkenes Næringshage har gjennomført et forprosjekt med prosjekttittel: «Felles markedsføring av Kirkenes» med formål å utrede mulige innsatsområder knyttet til å styrke Kirkenes som handelsby i regionen.  Prosjektet konkluderte med at etablering av et felles organ for handelsvirksomheter i Kirkenes er ønskelig og påkrevet for å sikre en videreføring av tiltak og ideer fremkommet gjennom prosjektet.

Som en videreføring av prosjektet er det under stiftelse en ny næringsforening med arbeidstittel «Handels-og serviceforening i Sør-Varanger» -.

Et interimstyre bestående av
Kristine Ramberg (styreleder)

Jorun Nørstebø

Silje Traa  Celius

Eirik Pettersen

Yngve Hansen-Stangnes

Sixten Indbjør

er etablert og et arbeid knyttet til formalisering av virksomheten er startet opp.

Det er vurdert slik at for å skape et grunnlag for en livskraftig virksomhet så knyttes navnevalg til Sør-Varanger som geografisk område og hvor Sør-Varanger også defineres som markedsføringsbegrep. Enn videre ønsker en nå å favne både handels- og servicenæring i Sør-Varanger. Dette begrunnet i ønsket om å involvere et bredest mulig næringsliv i Sør-Varanger kommune

 • Prosjektadministrasjon og forberedelser (styringsgruppe/prosjektleder)
   

 • Rekruttering av medlemmer
   

 • Markedsanalyse av segmenter, videreføring tidligere forstudie
   

 • Utvikling av / utprøving kommunikasjonskanaler
   

 • Utrede organisasjonsstruktur
   

 • Utrede fag grupperinger, motivasjonstrategi for rekruttering
   

 • Utrede og tilby programpakker overfor medlemmer
   

 • Samordning av tiltak mot kultur og reiseliv 
   

 • Utvikle foreningens digitale plattform for en effektiv kommunikasjon internt / eksternt
   

 • Utrede markedsrettede tiltak , herunder skape grunnlag for permanente arrangementer
   

 • Utrede attraktive møteplasser  internt og mot andre aktører
   

 • Etablering av plattform for å være en næringspolitisk pådriver
   

 • Utvikling profil for handels-og servicenæringen (lokalt/regionalt)
   

Prosjektgjennomføring:

pussel.PNG

Forventet resultat:

Et forventet resultat av dette prosjektet er å ha faste ansatte til å ivareta de oppgaver som til enhver tid tillegges foreningen. Finansiering av ansatte vil være basert på medlemsavgifter, samt definerte aktiviteter hvor deltakeravgifter er aktuelle. Vi har satt et mål på antall medlemsbedrifter som vi mener er realistisk, se under. 

Styret og etablerte arbeidsgrupper vil i prosjektperioden bidra med egne timeverk for å bidra til gjennomføringskraft knyttet til definerte aktiviteter. Målsetting er å skape et årsverk ved prosjektperiodens utløp og videre utvikle organisasjonen som den naturlige og samlende aktør for utvikling av aktiviteter som både fremmer de enkelte medlemmers produkter/tjenester og skaper en felles plattform for utvikling av Sør-Varangers handels- og servicenæring.

Den aktuelle forening skal fremstå som den naturlige aktør innen markedsføring og arrangement av aktiviteter som skal fremme Sør-Varanger som den naturlige «Handelsmetropol»  i regionen.

Permanent drift forventes etablert i løpet av 1. halvår 2019.  Prosjektperioden løper fra 1.10.2018 til 1.7.2019.

Prosjektet vil bli gjennomført med utstrakt bruk av arbeid utført av interimsstyret i tillegg til engasjement av eksterne ressurser.

Dette spesielt knyttet til

 • rekrutteringsarbeid

 • utforming av organisasjon og organisasjonsstruktur

 • strategiutvikling

stigende.PNG